full screen background image

پیمان نامه حقوق کودک

پیمان نامه حقوق کودک

لزوم احتـرام به کـرامت انسانـی ایجاب مـی کند کـه کودک به
ِ عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با بزرگساالن انگاشته شود.
برخورداری از حقوق برابر برای کودکـان مستلـزم حمایت همه
جانبه از آنان اسـت. در جمهوری اسالمی ایـران تـوجه به حقوق
انسانها، کرامت انسانی، رشد، تعالی، بالندگی و تالش در راستای
ارتقاء حقوق کودک در قوانین داخلی و اصول و مفاد متعدد آن
ّمد نظر قرار گرفته است و در راستای تحقق حقوق همه جانبه
افراد زیر 18 سال، در سال های اخیر اقدامات متعددی انجام و
از رهگذر آن دستاوردهای چشمگیری در این حوزه حاصل شده
است.
از جمله گامهای اساسی در این زمینه تصویب پیماننامه حقوق
کـودک توسط دولت جمهـوری اسالمی ایـران است. ایران
همچنین به پروتکل اختیاری پیمان نامه حقوق کودک پیرامون
»خرید و فروش، فحشا و هرزهنگاری کودکان« پیوسته و دیگر
پروتکل اختیاری آن پیرامون »به کارگیری کودکان در مخاصمه
مسلحانه« را امضا کـرده است، کـه الیحه آن توسط مـرجـع
ملی کنوانسیون حقوق کودک )وزارت دادگستری( تهیه و پس
از تصویب در هیأت وزیران به مجلس شورای اسالمی ارسال
گردیده است. در سال 2014 ،سومین پروتکل اختیاری نیز با
نام »آیین مکاتبات« به پیمان نامه حقوق کودک اضافه شد که
طبق آن یک فرد، گروهی از افراد یا نمایندگان آنان در قلمرو یک دولت عضو این پروتکل می توانند موارد نقض هر یک از
حقوق کودک مندرج در پیمان نامه حقوق کودک یا پروتکل های
اختیاری که دولت متبوع شان به عضویت آن در آمده است را
مستقیما به کمیته بین المللی حقوق کودک گزارش کنند. ایران
هنوز به عضویت این پروتکل در نیامده است.

درصورت تمایل به مطالعه کامل پیمان نامه حقوق کودک فایل را دانلود نمایید




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *