full screen background image

آرشیو پست

بدآموز

⁣کودکان چگونه بد آموز می شوند؟

وقتی والدین، خواسته یا ناخواسته، بر کودکانی که چیزی را خراب می‌کنند، جیغ می‌زنند، کودکان...