full screen background image

آرشیو پست

دعوت به پویش من اشتباه دانش آموزان را پخش نمی کنم

سوژه جدید این روزهای مامدارس مجازی و خطاهای خنده دار بچه ها. کودکانی که معصومانه و بدون...