full screen background image

برچسب:, , ,

امتحان

شرایط ارزشیابی در مدارس

با توجه با شرایطی که کرونا در وضعیت آموزشی ایجاد کرده است لازم است به نکاتی راحع به وضعیت و...